Publication

A Metal-Bridged Tricyclic Aromatic System: Synthesis of Osmium Polycyclic Aromatic Complexes

DOI:10.1002/anie.201403245 Angewandte
Congqing Zhu, Qin Zhu, Jinglan Fan, Jun Zhu, Xumin He, Xiao-Yu Cao,* and Haiping Xia*

[full-text] [SI]

What molecular assembly can learn from catalytic chemistry

DOI:10.1039/c3cs60212e Chem. Soc. Rev.
Yu Wang, Hai-Xin Lin, Liang Chen, Song-Yuan Ding, Zhi-Chao Lei, De-Yu Liu, Xiao-Yu Cao, Hao-Jun Liang, Yun-Bao Jiangab and Zhong-Qun Tian*

[full-text] [SI]

A Straightforward Strategy toward Large BN-Embedded π Systems: Synthesis, Structure, and Optoelectronic Properties of Extended BN Heterosuperbenzenes

DOI:10.1021/ja500117z | J. Am. Chem. Soc.
Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Rui-Bo Wang, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao,*, Jie-Yu Wang,* and Jian Pei*

[full-text] [SI]

Ferromagnetic Coupling in Copper(II) [2 × 2] Grid-like Complexes

DOI:10.1021/ic500285m Inorganic Chemistry
Augustin M. Madalan, Xiao-Yu Cao, Guillaume Rogez, and Jean-Marie Lehn*

[full-text] [SI]

Corannulene derivatives as non-fullerene acceptors in solution-processed bulk heterojunction solar cells

DOI: 10.1039/c4ta05310a Journal of material chemistry A
Ru-Qiang Lu,?a Yu-Qing Zheng,?b Yi-Nyu Zhou,a Xiao-Yun Yan,a Ting Lei,b Ke Shi,b Yan Zhou,b Jian Pei,*b Laura Zoppi,c Kim K. Baldridge,*c Jay S. Siegeld and Xiao-Yu Cao*a

[full-text] [SI]

A corannulene-based donor–acceptor polymer for organic field-effect transistors

DOI: 10.1039/c4ra11824c RSC Advanced
Ru-Qiang Lu, Wei Xuan, Yu-Qing Zheng, Yi-Nyu Zhou, Xiao-Yun Yan, Jin-Hu Dou, Rui Chen, Jian Pei, Wengui Weng and Xiao-Yu Cao

[full-text] [SI]

The Chemistry of Aromatic Osmacycles

DOI:10.1021/ar400087x Accounts of Chemical Research
XIAO-YU CAO, QIANYI ZHAO, ZHIQUN LIN,* AND HAIPING XIA,

[full-text] [SI]

? 2019 Cao Group. All rights reserved. ÃöICP±¸19024552ºÅ